రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

CALL FOR DALIT PERSONAL NARRATIVESEvery Dalit life is an unwritten but a moving book in this caste-bound Indian society. Soacial humiliation being meted out to Dalits for centuries need to be expressed by Dalits themselves in their natural terms. This way they can record their social trauma. It would serve as basis for Dalit reality. A lot of study has been undertaken at the university level for the holistic development of Dalit community. Personal narratives of the Dalit oppressed would encapsulate the real Dalit experience. In this backdrop, we would like to bring out an anthology on Dalit personal narratives both in English and Telugu languages.

Autobiographical narrators should invariably mention their caste/sub-caste in their contributions which are expected only from the castes listed under Scheduled Castes (S.Cs) in the Indian Constitution. No bar of age, gender or region for their writing.

Given this opportunity, all the interested Dalits/ Dalit writers, the terrible sufferers of social and economic oppression among other social inequalities, may write their own lived experiences in an essay form running from eight to twelve pages in a lucid and legible manner to reach the following addresses/Emails before March 31, 2008.

Dr. J. Bheemaiah
Lecturer,
Centre for Comparative Literature
School of Humanities
University of Hyderabad
HYDERABAD -500 046
Andhra Pradesh. India

E-mail: jbheemaiah66@gmail.com
Dr.Darla Venkateswara Rao
Lecturer,
Department of Telugu
School of Humanities
University of Hyderabad
HYDERABAD -500 046

1 comment:

TV Digital said...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the TV Digital, I hope you enjoy. The address is http://tv-digital-brasil.blogspot.com. A hug.