దార్ల శతకము -2


నోటికొచ్చినట్లు మాటలాడతగదు
మాటకున్నవిలువరువరాదు
రచువారు ప్రజల నసులో నుండునా?
దారి పూల తోట దార్ల మాట! ! (109)


క్కడుంటిమయ్య యేమిబ్రతుకులయ్య! 
యెఱుకలోళ్ళుయనుచు యెట్లు తిట్టు? 
జాతినట్లుతిట్ట జాగృతేలేదురా! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! ! (110)' మంటకలిసిపోయెమానవహక్కులు' 
మాటమాటకనెడినుషులేరి? 
జాతికొక్కనీతి జాడ్యంబులేలరా! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! ! (111)

త్తములకు కోపముండునోక్షణమది
ధ్యమాధములకు మాత్రముండు
డియ, దినము పాపిదిమరణాంతంబు! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (112)వ్యాకరణములేని వాజ్ఞ్మయాధ్యనమును
థ్యమేలననెడి షధమును 
గిలినట్టి పడవ ట్టినపయనంబె! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (113)వినెడివానియెదుట విన్నవీకన్నవీ
లిపిచెప్పవచ్చు థలు కథలు
నిజముతెలుసునెపుడు నిలకడమీదనే
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (114)నీటిమునిగినట్టినీటిగడ్డనుచూడు
రచిచూడకుండగినదనకు
నసుమర్మమెపుడునకట్లునుండురా! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (115)పోస్టు ఒక్కటైన పేస్టుచేయునుచూడు
గ్రూపు గ్రూపులోను కాపుకాచు
ఒక్కచోటనైన చిక్కకనుందువా? 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (116)క్కడుంటిమయ్య యేమిబ్రతుకులయ్య! 
యెఱుకలోళ్ళుయనుచు యెట్లు తిట్టు? 
జాతినట్లుతిట్ట జాగృతేలేదురా! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! ! (117)

         'మంటకలిసిపోయెమానవహక్కులు' 
మాటమాటకనెడినుషులేరి? 
జాతికొక్కనీతి జాడ్యంబులేలరా! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! ! (118)


బిగ్గుబాసునేడు బిగికౌగిలిలగూడు

      సిగ్గుయెగ్గులేదుసిన్నబోవ
యెంతరెచ్చిపోయినంతరేటింగురా
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (119)అంతుపంతులేని శ్చర్యకథనాలు
వెతుకవద్దు నెట్టు వెగటు పుట్టు
నేతిబీరకాయనెయ్యినిచ్చునటయ్య! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (120)చిరుతబోలునట్టి పరుగుపెట్టునడక
చీమచావనట్టిసిన్నినడక
డకనడకచూడలుబదితీర్లయా
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (121)నసుతేలిపోయెబ్బుకదిలినట్లు
కనులుతడిపిపోయెచినుకులన్ని
బాధతీరిపోయెరువేలనుండురా! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! ! (122)మ్మ మాటవోలెమృతంబుకురిపించు
వన మధురిమలకు గన గంగ
తెలుగు భాష భువిని దిక్కులన్ని నిలుపు
దారి పూల తోట దార్ల మాట!  (123)కులముకన్నమిన్నగుణమనుచుందురు
చరించునపుడు దియునిజము
వానచినుకుతెలుపు ర్ణ ధర్మంబురా! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (124)రూపుకట్టినట్టియపురూపబతుకమ్మ   
న్నిచోట్లనామెట్లెనుండు
మెబోనమెత్తివతారమూర్తిరా! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! ! (125)క్కచెల్లితమ్మున్నదమ్ములగుడి
మ్మకరుణనున్ననాన్నకరకు
మతలల్లుకున్నమంచియిల్లగునురా
దారి పూల తోట దార్ల మాట!  (126)ప్రాణమెట్లుపోవుట్టుకొనగలమా
రకేలచింత నికి కొరకు
వానచినుకుబోలు మానవజన్మరా
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (127)నాదినాదియనిన వ్వుకొనునుమట్టి
మట్టిపట్టినోటఁబెట్టరెవరు
మట్టినందెమనిషిగిట్టకపోవునా? 
దారి పూల తోట దార్ల మాట!  (128)కాదు కాదు నీది కావ్యంబు కాదురా
కావు కావు నువ్వు వివి కావు
కాకి గ్రుడ్డు కాకి కాకకోకిలగునా
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (129)ముక్కలన్ని కలిపి ముడివేసినట్లుగా
గాలిపటమువోలె బ్రతుకుసాగ
యెంతకాలమెగురునేమితెలుసునయ్య! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (130)

పంటపండునయ్యట్టుదలవలన
కోరుకున్నచోటుకొండయైన
నసుమంచిదైననవాళ్ళెయందరూ! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (131)


గెలిచితిననినవ్వె గేలిచేసితినని
వ్వె విరగబడుచు వ్వె నవ్వి
వెళ్ళునంత గొఱ్ఱె వెనుకనుండియుకుమ్మె! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట!  (132)

టిఫునుపెట్టినారు తినుముతినుమనుచు
కోడికూరతోనువేడిగాను
వీరలెవులలోనువీరేచనములయ్యె! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట!  (133)

పొయ్యిచుట్టుచేరి పొగుడుచూతింటిమి
రుబయట నిద్ర హాయినిచ్చె
ల్లెటూరునందు పండగేపండగ
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (134)

వితపద్యమైన మనీయభావంబు
స్తువేదియైన స్తుగుండు
జాతిమేలుకొలుపు జాషువా కవనంబు 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (135)

తిరుమలంతతిరిగి తిరిగితెలుసుకొంటి
ష్టములకుమించి ష్టమనిన
న్నునేనుదర్శముచేసుకొనుటయే! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (136)దూరమైనగాని భారమైననుగాని
క్కడున్నమనము క్కటయ్యె
మంత్రమోలెదృశ్యయంత్రమున్ననుచాలు! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట!  (137)


సెలవుదినములందు వలస వచ్చినరీతి
బుల్లితెరలమీద బుద్ధిగాను
తెల్లబోయిచూడు దెయ్యములుండురా 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (138)స్వేచ్ఛకాంక్షవలనచ్చినకవితయు
బంధనంబునందు బంధితంబు
చనకవితతత్త్వవాస్తవేముండురా
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (139)పిలవకున్న వచ్చు ప్రియమైన శత్రువు
పోనువెనుకకనుచు పోరుపెట్టు
చెప్పనేలబొజ్జ చెలిమైనశత్రువే! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట!  (140)

గుండు నిట్లు మిగిలె గుట్టునేతెలుపుచు
బోల్డుహెడ్డుకున్నభోగమేమి
దువ్వెనెన్నిమార్లు దువ్వుదురదతీర్చు
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (141)

మాటమాటకతడు మాటమార్చననుచు
ముక్కుముందుపెట్టి ముచ్చటించు
ముక్కునేలకొచ్చి ముచ్చటతీర్చునా! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (142)వేంకటేశ్వరునికి వేడుకలెన్నియో
నిత్యశుభములగుచు నిలిచెవెలుగు
లచుకున్నయపుడె నకుకళ్యాణంబు
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (143)


లలనూగెనపుడు లనుయెగిసెనేడు
కలియుగమున కనగ వెలిసెనిపుడు
మానవుండునటులెసులుకొనగవలె! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (144)


సాగరంబువోలెసాగెనీయేడాది
డుకొనుచునంతపాడుకొనుచు
ఇంతకన్ననాకుసంతసంబేదయా
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (145)పెద్దవారినైనపెదవికదపకుండ
కంటిచూపువిసిరి దలమనును
ట్టివిడుచుశక్తి సివాళ్ళకుండురా
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (146)

మాతృభాషయన్న మాకిపుడదిబూతు
యెంగిలాంగ్లమన్నయెంతహాయి
రకనుటకైన నుండవలెకదరా
దారిపూలతోట దార్లమాట! (147)పండితుండునైన పాలకులకులైన
ప్రజలభాషయేల ట్టకుండు? 
జ్ఞలెల్లనట్లె వనినెగురుచుండు! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట (148)రాజుశక్తినెరిగిరాణియణిగియుండు
వృద్ధుడైన చెలగి విర్రవీగు
గలు యణగి రాత్రి పైచేయి యగునట్లు, 
దారిపూలతోట దార్లమాట! (149)

క్రబుద్ధి నొకడు సుధపై దయ్యము
వేదములను వల్లె వేసినట్లు
నీతి బోధ మాకు నేర్పింప యత్నించె
దారి చూపు పాట దార్ల మాట ! (150)కాలమెంతమారె కాలుకదపనేల 
గూగులమ్మనడగు గూడు కూడు
వడిగ వచ్చు గొబ్బి పిడకలైననుచూడు
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (151)ళ్ళముందునుంచనిష్టమౌరీతిగా
గోవుపేడవైన గొబ్బియమ్మ
లిపుడు కొనగ వలయు లెమ్ము సహోదరీ
దారిపూలతోట దార్లమాట! (152)సాధుశబ్దమైన సంస్కృత మైనను
ప్రజలకర్థమైన భాషయైన
ప్రజలుపారిపోరు ద్యముచూడగన్
దారి పూల తోట దార్ల మాట!  (153)ర్ధమాన కవులు రదలా వ్రాసినా
దినముకొక్కకవిత దినము దినము
ముదము కలుగు నట్లు ముద్రించునుగణేషు! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (154)


మంచినీళ్ళ వోలె నకాంగ్లభాషయ్యె
తేనె వంటిదాయె తెలుగు భాష 
నిత్యమవసరంబు నీళ్ళాయెనేలరా
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (155)


పోతపోసినట్లు పొద్దికగానుండు
సీసపద్యనడక స్వీయవోలె
ద్యసుందరిట్లు ట్టుబడుకవికే
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (156) 


భావవీణనేటి రిశోధకులకున్న
వెలుగు నిచ్చు దివ్వె తెలుగు నందు
భువనవిజయమోలెబూసిపోషించురా
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (157)


ఫోర్డు కారు మీద పోయినప్పటికిని
మంచిభోజనంబు నిషికేది? 
సొమ్ములున్నగాని సొంతమాసౌఖ్యంబు? 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (158) 

న్నడంబువాడు స్తూరిజల్లుచూ
'
 దేశభాషలందు తెలుగు లెస్స' 
నిన తెలుగువాని దియేనువర్షంబు! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (159) కాఫిటీలుయనిన మ్మగాచేయుట
కాదులేదుయనని కాపిరైటు
మంజుకున్నదయ్యరెవరికిచ్చులే! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (160) 

గోగినేని బాబు గొప్పగా చెప్పిరే
బిగ్గుబాసుమనము నెగ్గవచ్చు
డవచ్చుగాని టుకేపతనమా
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (161) 


ట్టెమంచమున్న డుకొనలేమాయె
డుమునొప్పులన్ని నాట్యమాడు
జీతమున్నగానిజీవితంబేదయా! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (162) 

నిద్రపోకుమన్న నిద్రవచ్చునెపుడు
నిద్రపోదమన్న నిద్రరాదు
తిండి, నిద్ర రెండు తింగరిబుచ్చులే! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (163) 

షుగరుకలిగినేని సుష్టిగాతినలేవు
తినగలిగిన వేళ తిండి కరువు 
డుపుమాడుతున్ననులుమూతపడునా! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (164) 

దిశాశ్వతంబు యేదినిత్యమునుండు
యెవరుశాశ్వతంబు యెవరు నిలుచు
పిరున్నవరకునుండుసంతసమున
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (165)పంటపండునయ్యట్టుదలవలన
కోరుకున్నచోటుకొండయైన
నసుమంచిదైననవాళ్ళెయందరూ! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (166)


గెలిచితిననినవ్వె గేలిచేసితినని
వ్వె విరగబడుచు వ్వె నవ్వి
వెళ్ళునంత గొఱ్ఱె వెనుకనుండియుకుమ్మె! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట!  (167)

టిఫునుపెట్టినారు తినుముతినుమనుచు
కోడికూరతోనువేడిగాను
వీరలెవులలోనువీరేచనములయ్యె! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (168)

పొయ్యిచుట్టుచేరి పొగుడుచూతింటిమి
రుబయట నిద్ర హాయినిచ్చె
ల్లెటూరునందు పండగేపండగ
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (169)

వితపద్యమైన మనీయభావంబు
స్తువేదియైన స్తుగుండు
జాతిమేలుకొలుపు జాషువా కవనంబు 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (170)

తిరుమలంతతిరిగి తిరిగితెలుసుకొంటి
ష్టములకుమించి ష్టమనిన
న్నునేనుదర్శముచేసుకొనుటయే! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (171)

కులముకన్నమిన్నగుణమనుచుందురు
చరించునపుడు దియునిజము
వానచినుకుతెలుపు ర్ణ ధర్మంబురా! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట!  (172)


పొందినారుముందె పోస్టలు బ్యాలెటు
లేటుచేయకుండ ఓటువేయ
ముందుగానెకూయునుద్యోగి కోయిల! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (173)

గొంతు వరకు వచ్చి గోడకట్టుచునుండ
పెదవి విప్ప లేని పేదనగుదు
బ్బులున్నవేళ మార్తాండుడట్లుండు! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (174)


నులు రెండు గాని నెడిచూపొక్కటే
చేతులేమొరెండుచేయునొక్క
నినిరైలువోలెబాటకోలక్ష్యంబు
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (175)

స్టేటు బేంకు బుడ్డి వేస్టుబుడ్డగునట
బ్బులున్న యెడల ర్మహూండి
దోచుకొనుటకొరకు దొడ్డయాప్సుండురా! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! ! (176)


మార్పురానిమనిషి నచుట్టుచేరుచూ
నువుదొరికెననుచు సంకనెక్కి
విర్రవీగునపుడు విడిచినాచాలయా
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (177)


క్తకోటిపూజ క్తులకన్ననూ
ర్తకులకుకలిసిచ్చెనండి 
పుణ్యమేమొగాని పూజారిమెచ్చులే! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (178)


ల్మషంబులేని రుణహృదయుమున్న
మంచిపరిమళించునిషులైన
భోగభాగ్యమిచ్చుభోగిపండుగమీకు! 
రణి పూల బాట దార్ల మాట! (179)

కాలు నిలువ నిల్వటునిటుతిరుగేటి
ట్టినట్టి మద్య పాన మత్తు
దిగనికోతి చూడు తింగరి గోరేటి! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! ! (180)

ద్యవిద్యయన్న రమాత్మనన్నయ
టనయన్నయన్న నందమూరి 
లన చిత్రమన్న త్యంబు తెలుగౌను! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! ! (181)

కారు దిగినడిచిన నిపించు కళ్ళకు
నులకష్టనష్ట రితలన్ని
గరమెంత మారెగమెంత మారెనో!
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (181)

లకరించునపుడు రిమళించునతడు
దిగినకొలదియును దుగునతడు 
నాకునీకుకంటి లుసుకాదతడురా! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! ! (182)

రతజాతినంతరిమార్చుజాడ్యంబు
రనరాననిండి నాట్య మాడ
కూల్చికాల్చవోయి కులబలవృక్షంబు
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (183)

భరణములనిన శయేతీరునా
మెమెడను చుట్టి హారమయిన
విసుగనేదిలేక విస్తుపోయెవిశాఖ! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! ! (184)


స్త్రీని దేవతనుచు నీతిపాఠంబులు
డికిగుడికివలదు డతియనిన
మె లేని సృష్టి ర్థంబు యేదిరా? 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (185)


మురుగుకాల్వలందు మునిగేటిదైననూ
మూతి తెరవకున్న ముద్దుగుండు
కాపు కాచి చూడు కంపంత తెలియురా
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (185)

మంత్రములుచదివినమంచిపంటలుపండు
నెడి వెఱ్ఱి చూసి వ్వబోకు
శాస్త్ర విద్య నేడు శాస్త్రివిద్యాయెనా? 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (186)

చుట్టుతిప్పుకొనుచుచూడమనుచునుండు
పిచ్చిపిచ్చివన్ని తెచ్చి పిచ్చి
ట్టినట్లు చేయు పాపిమొబైలురా
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (187)

ఫేసుబుక్కుతీసి పెంటలో విసిరినా
ఫోనుతెరిచి చూడ పొర్లి వచ్చు 
దలనట్టి జిడ్డువాట్స్ యాప్పుమనకుండె
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (188)

మంచిపనులు చేయ మార్గంబులన్నియు
మూర్ఖులంత కలిసి మూసివేయ
వెలుగురేఖలవలె తెరుచునోమార్గంబు
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (189)
మార్పులేనివాడునవాడుపగవాడు
నువుదొరికెననుచు సంకనెక్కి
విర్రవీగునపుడు విడిచినాచాలయా
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (190)


ప్రేమపెళ్ళికాదిపెద్దవైతివి గాన
ప్పుజేసి పెండ్లి యాడినావు
నీదు మార్గమేను నిక్కము మాదయ్యె! !
దారి పూల తోట దార్ల మాట! ! (191)


ద్యమనినయేమి పాదంబులుండుట
పాదమున్నచాలువేదమగును
ఛందమున్నచాలు సాహిత్యమేలరా
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (192)


నలుగురన్నలకును వెలుగునిచ్చినచెల్లి
పెద్దదైనగానిముద్దుమాకు
'
 పా' యగును 'విజయ' సిపాపయెప్పుడూ! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (193)

రుగుజరగకున్నర్వజనులుమెచ్చ
ష్టమున్ననీకుష్టమైన
సంప్రదాయమనిన రదాల సెలయేరు
దారి పూల తోట దార్ల మాట!  (194)

వేడిగున్నయెడల వెంటనే కాలును 
రిపోయినపుడు అంటుకొనును
బొగ్గునంటినట్లె పోకిరిస్నేహంబు! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట!  (195)

ల్లిదండ్రులన్నమ్ములైననుగాని
నసువిరుగునటుల మాటలాడ
విషము త్రాగు నటుల విలవిలలాడురా! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట!  (196)

దువుకన్నమిన్న సంస్కారమదినున్న
క్కగుండవచ్చు దువు లేల? 
నోరుమంచిగున్న రుకేముందిరా !
దారి పూల తోట దార్ల మాట!  (197)

వేడిగున్నయెడల వెంటనే కాలును 
రిపోయినపుడు అంటుకొనును
బొగ్గునంటినట్లె పోకిరిస్నేహంబు! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట!  (198)


నీదుపలకరింపు నీదువెచ్చదనము
లేనిదేది సుఖము కాదు కాదు
సాటియేదినాకు హచరికన్నను! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! !  (199)

ఫలమైనయెడల సంపూర్ణ కావ్యంబు
విఫలమైనయెడల వినుతికెక్కు
ప్రేమ కున్న శక్తి ప్రేమకేతెలియురా
దారి పూల తోట దార్ల మాట!  (200)


విత్తనముపగులుచు విశ్వరూపుమునొందు 
మంచినీటినిచ్చుబ్బుకరిగి
రుణకిరణమగుచు స్తమించవలెరా
రణి పూల బాట దార్ల మాట! (201)

చిన్ననాటిదైనచీముడుముక్కును
చిన్ననాటిదైనసిగ్గుబిళ్ళ
చిత్రమందునున్న చిన్నతనమగునా? 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (202)

నము పగలు గొట్ట రణంబు సిద్ధించు
తనకదేపగిలిన జననమిచ్చు 
గుడ్డు బోలు మనసు గుట్టెరిగిమసలు! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట!  (203)

రలమరలనేను రణింతు మరణింతు
మంచిజరిగినపుడు రణమొంది
దేశరక్షణివ్వ దేహంబునిచ్చెద! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (204)

మాతృ భాష కొరకు రణించి వీరులు
మాతృభాష మహిమ హికి తెలిపె
మాతృ భాష నెపుడు రువొద్దుసోదరా! 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (205)

తెలుగు శాఖ నందు తెలివైనమార్గంబు
పాఠ్యభాగమొకటి ఠనమొకటి
బ్రతుకు కొరకు చదువు పాఠంబులాయెరా
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (206)

ర్వమునతడనుచు ర్వములేనిదై
ప్రియుని మనము గెలిచి ప్రియునితలపు
ర్వమామెయగుటె స్వాధీన భర్తృక
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (207)

రంగురంగులేవొసింగరించుకొనుచు
లేతమొగ్గలిపుడె లేచివచ్చి
శుభమనుచునుచెప్పె సుప్రభాతమిదియె
దారి పూల తోట దార్ల మాట (208)


పుస్తకమును చదివి మస్తకమువిలువ
పెంచుకొనిననాడు పేదరికము
పారిపోవునిజము పాటించిచూడరా
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (209)

ర్థరాత్రిదాటిప్పటికినియట్లె
రుసగానిలిచెనె టు కొరకు 
ఆంధ్రరాష్ట్రజనుల సక్తియేమిటో? 
దారి పూల తోట దార్ల మాట!  (210)


తీపి రుచులనేమొ తినుమనిపెట్టియు
నోరుమూసినట్లె టు వేసి
జాతకముల పెట్టె జాగుచేయుచునుండె
దారి పూల తోట దార్ల మాట!  (211)


వసరమునకెవరు దుకొనకనుండి
అంటిముట్టనంటువతలుండు
క్తబంధమనుచు రంపానపెట్టురా 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (212)

మ్మమననియెంత దరించినగాని
అందుకొంతనైన అందజేసి
నయులెంతమంది ర్మంబుపాటించె? 
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (213)

హనశీలి సర్వశాస్త్రములుతెలియు
మ్మకెవరుసాటి వనియందు
దిగినట్టితనయులేమితెలియదండ్రు
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (214)

నిన్నజరుగుగాక మొన్నజరుగుగాక
నేడుతనకు జరుగు వేడుకెపుడు
నిత్యనూతనమగు సత్యముసోదరా
దారి పూల తోట దార్ల మాట! 
(215)

అక్షరంబునందనంతదూరమునుంచు
వేళనందుకొనియె వేగముగను
సత్యకథనశీలి సావిత్రి బాయిరా
దారి పూల తోట దార్ల మాట! (216)

మనిషిదూరమైన మనిషికున్నవిలువ
మనిషి తెలుసుకొనుచుమసులుకొనగ
జరగవలసినంత జరిగిపోకుండునా?
దారి పూల తోట దార్ల మాట
(217)

ఎచటనున్న నిత్యమచటపరిమళించు
ఎచట నున్న సత్యమచటనుండు
మంచి పుష్పమోలె మహనీయులుండురా!

దారి పూల తోట దార్ల మాట! (218)


(ఛందోబద్దంగా రాసే పద్యాలన్నీ అభ్యాసం కోసం రాస్తున్నవే. దీన్ని బట్టి నా దృక్పథాన్ని, నా పాండిత్యాన్ని మూల్యాంకన చేసే ప్రయత్నం చెయ్యొద్దని మనవి. ఇవి సరదాగా రాస్తున్న పద్యాలు. నా సీరియస్ భావాలన్నీ వ్యాసం, వచనకవిత్వంలోనే ఉంటాయని గమనించవలసినదిగా కోరుతున్నాను... మీ  దార్ల వెంకటేశ్వరరావు)


No comments: