రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

షుగురు జీవితానికి వగరు!


  
పొడిచిన చోటును విడువక
పొడుచుట కెంతగ పొదుపును పొందుకచేయన్
వక తప్పదు సూదికి 
వగ దేహము షుగరుకు డుపుము దార్లా!

పుడే సలుపును నరములు
పుడే కెరటము లెగియును నందముగన్
పుడే మగునో దేహము 
చెపుటే కష్టము షుగరుకు! చెప్పుము దార్లా!

ఒంటికి సుఖంబు నోనో 
కంటికి నిదురయు నహీ! సలహితులు నొకే
యింటిని రుచిగా చేసిన
వంల నేదియును చూడ లదను దార్లా! 

-దార్ల వెంకటేశ్వరరావు
హైదరాబాదు
( ఈ పద్యాలు  13 ఫిబ్రవరి 2018 వతేదీన గణేష్ దినపత్రికలో ప్రచురితం)