శిశువు శతకముశిశువు శతకము – దార్ల వెంకటేశ్వరరావు
శ్రీనివాసుడితడు శిశువురూపమునొంది
సేవచేసుకొనగ చేరిరాగ
పాలుకలిపిపెడితిద్యమొక్కొక్కటి!
 
శిశువు చేష్టలేమి
 చిత్రమౌర! (1)

క్రొత్త వెలుగు తెచ్చి కోటికాంతులనివ్వ
చిమ్మచీకటంత
 చీలిపోవ
దివ్యముగనుఁజేసె
 దీపావళినిమాకు
శిశువు చేష్టలేమి
 చిత్రమౌర!  (2)

ర్థరాత్రిలేదు పరాత్రియనిలేదు
టలాడుకొనుట
 తడి హక్కు 
కాచుకొనగవలయునుపాపవోలెరా
శిశువు చేష్టలేమి
 చిత్రమౌర! (3)

నివి తీరదాయె నయుల్నిముద్దాడ
ముద్దు తీరదాయె
 ముచ్చటించ
ముచ్చెటాగదాయె
 మురిపించుమాటలు
శిశువు చేష్ట లేమి
 చిత్రమౌర! (4)

మాటమాటకలిపి రుమల్లెజల్లుల్ని
చిలకరించునయ్య
 చిన్నితండ్రి 
మోడువారినయెద
 మొక్కమొలుచునయ్య! 
శిశువు చేష్టలేమి
 చిత్రమౌర! (5)

కునుకుతీసిలేచి గుటకల్నివేయుచు
గొంతుతడుపమనియు
 గోచి తడిపి
దలమెదలకుండు
 పటకృష్ణుడతడు! 
శిశువు చేష్టలేమి
 చిత్రమౌర! (6)

మ్మనాన్నకన్న మ్మమ్మ నాన్నమ్మ 
ళ్ళవేళలందు
 యెంతచెలిమి
కంటిరెప్పవోలె
 నిపెట్టమందురే
శిశువు చేష్టలేమి
 చిత్రమౌర! (7)

ప్పుడప్పుడతడు పడాయేడుపు
గుండెజల్లుమనగ
 గుబులుపెట్టి
అంతలోనె మరల
 డుతూనవ్వించు
శిశువు చేష్టలేమి
 చిత్రమౌర! (8)

ఉంగ ఉంగ యనుచు బుంగమూతినిపెట్ట
గిఊగి ఒళ్ళు యలౌను
ళ్ళుదింపెనేని
 ళ్ళువరదలౌను
శిశువు చేష్ట లేమి
 చిత్రమౌర! (9)

చెప్పకున్నగాని సేవలునందెడి
జ్ఞయివ్వనట్టి
 రాజుయతఁడు 
బాలుఁడైననేమి
 లవంతుఁడతఁడౌను! 
శిశువు చేష్ట లేమి
 చిత్రమౌర! (10)

గోలగోల యని పగోళ్ళుపలుకుచుండు
మంగళంబనుచునునముపలుకు
వ్వరేమనినను
 యేడ్పు శిశువు హక్కు! 
శిశువు చేష్ట లేమి
 చిత్రమౌర! (11)

కాళ్ళు విరుచుకొనిన నులు మూసుకొనినా
దలికెక్కువైన
 దలకున్న
గుబులుగుబులుయనుచుగుండెజల్లు మనదా
శిశువు చేష్ట లేమి
 చిత్రమౌర! (12)

న్నెచిన్నెలన్ని యసుకుమించునే
మెచ్చుకున్నమురియునొచ్చుకున్న
 
మోముచూడవలయునామురిపెంబులన్
శిశువు చేష్ట లేమి
 చిత్రమౌర! (13)

మెడను వాల్చినపుడుమెల్లగా చేతిని
పెట్టి
 నడుము కలిపి పట్టు కొనిన
జారిపోవుచుండుజాగ్రత్తపడవలె! !
శిశువు చేష్ట లేమి
 చిత్రమౌర! (14)

 చేపపిల్ల వోలె చెలరేగియేడ్వగా
పాటరానిగొంతు పాటపాడి
జోలపాటతోనుజోకొట్టునిజమురా
శిశువు చేష్ట లేమి
 చిత్రమౌర! (15)

మ్మకొట్టుననుచు టలాడకనేడు
చెప్పినట్టు గాను
 చేతులెట్లు
ట్టు కొనును దొంగ
 న్నయ్య చూడరా
శిశువు చేష్ట లేమి
 చిత్రమౌర! (16)

క్రొత్తవెలుగురేఖకోరితెచ్చునటుల
దయభానుడేల
 సులాడె
నసువెలుగునేని
 హినట్లుచేయులే
శిశువుచేష్టలేమి
 చిత్రమౌర! (17)

మ్మకాళ్ళమీదహాయిగా పడుకున్న
న్నతండ్రి నవ్వు
 నుటకన్న
న్మకేది తండ్రి
 యగీతి పలుకగాన్! 
శిశువు చేష్టలేమి
 చిత్రమౌర! (18)

స్నానమాడువేళ య్యాటలాడుచూ
రికేలనుండు
 సులాడు
అంతలోనె మరల
 గంతులేగంతులు
శిశువు చేష్టలేమి
 చిత్రమౌర! (19)

పురిటివాసనేమొ పుష్పపరిమళంబు
కటి రెండు కలిపి
 ఒంటినంటి
సుపుపూతవోలె
 రిమళించుగదరా! 
శిశువు చేష్టలేమి
 చిత్రమౌర! (20)

గినిద్రపోవు యల నిద్రయూ
నేలమీద నిద్ర
 గోల గోల
బొజ్జ మీద నిద్రె
 భోగకరంబురా
శిశువు చేష్టలేమి
 చిత్రమౌర! (21)

నేలమీదనిదురనేనుబోననువార్కి
ట్టెమంచమున్న
 రుపులున్న 
నేలమీదపడక
 పూలపాన్పాయెరా
శిశువు చేష్టలేమి
 చిత్రమౌర! (22)

వెలితితొలిగిపోవు
 వెచ్చని స్పర్శనూ
చీకటి తొలిగించు
 సిరులనవ్వు
మూటకట్టుకొచ్చె
 ముద్దులబిడ్డడు
శిశువు చేష్టలేమి
 చిత్రమౌర! (23)

స్క్రీ
 నుమీదనువ్వు చిరునవ్వు చిందినా 
గుండెమీదనీదు
 కుమ్ముడేది? 
నిషినంపినావు
 నసేమొ నీదాయె! 
శిశువు చేష్టలేమి
 చిత్రమౌర! ! (24)

మాటలాడునపుడు టలాడునపుడు 
స్వచ్ఛమైన నవ్వు స్వాగతించు
టలాడుచుండు
 పాటపాడుచునుండు
శిశువు చేష్టలేమి
 చిత్రమౌర!(25)

తెల్లవారగట్ల
 యెల్లరనువెతికి
బొజ్జమీదకెక్కుసజ్జనుండు
ననునిద్రలేపిమంచిగానిద్రించు
శిశువు చేష్టలేమి
 చిత్రమౌర! (26)

ప్రాకుచున్నవేళ
 ట్టతరముకాదు
లలవోలెవచ్చులవరంబు
దిలిమెదులువేళ
 నిపెట్టవలయురా
శిశువు చేష్టలేమి
 చిత్రమౌర! (27)

ట్టుతప్పి పడిన ప్రాణంబువిలవిల
అంతలోనెమరలవింతనవ్వు
ప్పుచేసినట్టు
 లదించుకొందుమే 
శిశువు చేష్టలేమి
 చిత్రమౌర! (28)

బోర్లపడుచునుండ బోసినవ్వులురువ్వ
దలబుద్ధికాదు,
 దలబుద్ధి
కాదు కాలమట్లె
 రిగిపోయేనురా? 
శిశువు చేష్టలేమి
 చిత్రమౌర! (29)

కసురుకున్నగాని విసురుకున్ననుగాని
లినరహితులగుచు
 సులుచుండు
నిత్యసత్యశీల
 నిర్మలవదనంబు
శిశువు చేష్టలేమి
 చిత్రమౌర! (30)

చింతతెలియదేమి చిత్రవిచిత్రము
చిన్నినాన్నకురుయు
 సిరుల నవ్వు
బోసినవ్వులేక
 బోసిపోయెగృహంబు
శిశువు చేష్టలేమి
 చిత్రమౌర!  (31)

నోటకరుచునన్ని మాటవినడువీడు
పాకివెళ్ళిపట్టు
 పామువోలె
నులుగప్పినంత
 నిపించకుండురా
శిశువు చేష్టలేమి
 చిత్రమౌర! (32)

ఒంటికాలుమీద రుసఫీట్లనుచేయు
ఓరచూపుచూచి
 కేరమనును
కొంటెపనులు చూచి
 కోతులే నవ్వవా? 
శిశువు చేష్టలేమి
 చిత్రమౌర! (33)

సీరియళ్ళనట్లె చిత్రంబుగాచూడ
ర్భమందువినిన
 థలు మరల
నులముందునేడుదిలాడుచుండెనా?
 
శిశువు చేష్టలేమి
 చిత్రమౌర! (34)

మ్మపాటకెంత హ్లాదమొచ్చెనో
కూనిరాగమేమికూసినాడు
అంతకన్నమిన్న
 మ్మయేమడుగురా
శిశువు చేష్టలేమి
 చిత్రమౌర! (35)

బాధ చెప్పలేక బావురుమనుచుండ
గుండెకోతకోసి
 గుబులు కలుగు
ఉంగ ఉంగ యనెడి
 బుంగమూతేదిరా
శిశువు చేష్టలేమి
 చిత్రమౌర! (36)

కిలకిలమనికులుకు కిట్టిగాడికనుల
జాలిచూపు గుండె
 ల్లుమనగ
ధీరులైనగాని
 వీరులైవెలుగునా
శిశువు చేష్టలేమి
 చిత్రమౌర! (37)

బొజ్జమీదవాలి బోలుడన్నికబుర్లు
చెప్పునపుడువినకనొప్పుకొనడు
లకించవలయుర్థమేలవినరా!
 
శిశువు చేష్టలేమి
 చిత్రమౌర! (38)

మంచమున్నగాని సులుచునటుయిటు
కదులుచుండనతడుమెదులుచుండ
నాన్నబొజ్జయేను
 నానీకిహాయిరా !
శిశువు చేష్టలేమి
 చిత్రమౌర! ! (39)


బోర్లపడుచునుండ బోసినవ్వులురువ్వ
దలబుద్ధికాదు,
 దలబుద్ధి
కాదు కాలమట్లె
 రిగిపోయేనురా? 
శిశువు చేష్టలేమి
 చిత్రమౌర! (40)


దులుచున్నచూచి కాళ్ళకడ్డుపడగ
కదల లేవు నువ్వు
 మెదల లేవు
చిన్ని నాన్న కొక్క
 చిరునవ్వునివ్వరా!
శిశువు చేష్ట లేమి చిత్రమౌర! (41)

రెప్పవాల్చినంతసప్పుడులేకుండ
మాయమౌనుమనని మాయచేసి
గుండె జల్లు మనగ కూర్చుండునెక్కడో
శిశువు చేష్ట లేమి చిత్రమౌర!  (42)

చిన్ని తండ్రి వేయు చిట్టడుగులు చూచి
భూమితల్లిమేనె పులకరించ
ల్లిదండ్రులెంత న్మయులగుదురో
శిశువు చేష్ట లేమి చిత్ర మౌర!  (43)

చిన్ని తండ్రి నవ్వు సిరులు కురియుచుండ
చిన్ని నాన్న నడక సిరులు పంచి
చిన్ని క్రిష్ణుడగుచు చిత్తమంతయునిండు
శిశువు చేష్ట లేమి చిత్రమౌర!  (44)

ఫోజులిచ్చునితడు ఫోటోలుతీసిన
పిల్లవాడెగాని పిడుగు వీడు
న్నవాళ్ళకింకకావలసిందేమి? 
శిశువు చేష్టలేమి చిత్రమౌర!  (45)


దేనినైననతడు తేలికగాపొందు
క్కనవ్వురువ్వి త్తిగిల్లు
ట్లు తెలిసెనయ్య డ్చిసాధించుట?
శిశువు చేష్ట లేమి చిత్రమౌర !  (46)

అందనంతదూరద్భుతమేమాయె
వినగవచ్చు మనముకనగవచ్చు
మియెరుగనట్లు యెక్కిరించగవచ్చు
శిశువు చేష్టలేమి చిత్రమౌర !  (47)
No comments: