రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

124th birth anniversary celebrations of Babasaheb Dr.B.R.Ambedkar on 25th April 2014.

Ambedkar Students Association, University of Hyderabad cordially invites you for the 124th birth anniversary celebrations of Babasaheb Dr.B.R.Ambedkar on 25th April 2014.

The speakers are:
Ms.Manjula Pradeep, Dalit women Activist
https://www.youtube.com/watch?v=8gAi5aAstxM

Mr.Gopinath, Writer & First Dalit cardiologist in India.
http://hyderabadbooktrust.blogspot.in/2013/08/blog-post_7537.html

Prof.G.Nancharaiah- Dean, School of Economics, University of Hyderabad
Dr.Darla Venkateswara Rao: Assistant Professor, Department of Telugu, UoH
http://darlatelugu.blogspot.in/p/darla-bionote.html

Dr.Swathy Margaret : Researcher

Mr.Sandesh: Cine Actor

Dr.Sherin. B.S.
https://www.youtube.com/watch?v=t0THX4MSzMo

Chairperson: Ashok Kumar Dara, President, ASA

Imphal Talkies ( Musical Band)
"India I see blood in your hands..." sings an Imphal based protest roc band
https://www.youtube.com/watch?v=S_8Z3Y5-_QY
https://www.youtube.com/watch?v=B-j7CkjG5to
https://www.youtube.com/watch?v=r4VPELidpKw

Monologues: Dissenting voices from Experience
Photo & Art Exhibition by Gone lingaraju.

No comments: