రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

Dr. Ambedkar Foundation National Essay Competition - 2012

Dr. Ambedkar Foundation, an autonomous body of Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India, invites Essay entries for Dr. Ambedkar Foundation National Essay Competition-2012 from students of recognized Schools and colleges/Universities/Institutions in the following categories :-

A. Category : Recognized Schools (Secondary & Senior Secondary
Schools i.e. from Class 9th to Class 12th )
Topic : Life & Mission of Dr. B.R. Ambedkar (2000 words)
* *
Prizes : The winners will be given the following prizes:

*Language*
1st Prize (in Rs.)*
2nd Prize (in Rs.)*
3rd Prize (in Rs.)

Hindi
25,000/-
15,000/-
10,000/-
English
25,000/-
15,000/-
10,000/-

B.Category : Recognized Colleges/Universities/Institutions

Topic: Contribution of Dr. B.R. Ambedkar in making of the Constitution of India(3,500 words)
Prizes : The winners will be given the following prizes:

*Language*
1st Prize (in Rs.)
2nd Prize (in Rs.)
3rd Prize (in Rs.)
Hindi
1,00,000/-
50,000/-
25,000/-
English
1,00,000/-
50,000/-
25,000/-

2. The Terms and Conditions and Entry Form & Format for
Bonafide Certificate are available www.ambedkarfoundation.nic.in and the Last date of submission for the entries is *15th September, 2012.*

3.A copy of the Advertisement which has been released to the
Newspapers is also available on the Foundations’ website *
www.ambedkarfoundation.nic.in.
4.It is requested that wide publicity may please be given to
this Competition through appropriate means.

Yours faithfully,

(Viney Kumar Paul)
Director
Tel.Nos.011-23320571, 23320576
Fax: 011-23320582
Email: vineypaul@gmail.com

Dr Kuldeep Kumar
Assistant Professor
Nodal Officer ART Clinic
Visiting Faculty in COE for HIV/AIDS MAMC New Delhi, NBE & IGNOU
General Secretary,Faculty Association UCMS
Department of Medicne U.C.M.S. & associated G.T.B. Hospital
Delhi-110095
Mobile: 09891043711

1 comment:

Sai Madan said...

Last year my son has sent a 5 page essay within stipulated time, but promptly returned back to us without citing any reason!!