ఎం.ఏ.,తెలుగు తరగతులు ప్రారంభమయ్యాయి. నాల్గవ సెమిస్టర్ లో కొత్తగా Techniques of Writing a Thesis/Dissertation అనే కోర్సు ప్రవేశ పెట్టడం జరిగింది. దీనితో పాటు రెండవ సెమిస్టర్ విద్యార్ధులకు ‘‘ప్రవాసాంధ్ర సాహిత్యం-పరిచయం’’ అనే కోర్సుని కూడా డా.దార్ల వెంకటేశ్వరరావు బోధిస్తారు.

నేను జడ్జిగారి సేవకుడ్ని పుస్తక సమీక్ష ( విశాలాంధ్ర దినపత్రిక, సాహిత్యానుబంధం)

( విశాలాంధ్ర దినపత్రిక, సాహిత్యానుబంధం, 6.3.2017, పుట: 4)

No comments: