రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

sub-classification ఎస్సీ వర్గీకరణ కమీషన్లు Appendices

1.

5
th
May 1975: Notification of Punjab regarding sub-classification2.

19
th
September 1975: First official communication of Government of Punjab3.

9
th
November 1994: Notification of the Government of Haryana4.

2
nd
September 1996: Statement of Andhra Pradesh Chief Minister on Sub- CategorizationScheduled Castes on the floor of the Assembly5.

10
th
September 1996: Appointment of Justice P. Ramachandra Raju Commission6.

28
th
May 1997: Recommendations of the Report of Ramachandra Raju Commission7.

30
th
July 1997: Implementation of sub-category-wise reservations in Kurukshetra University,Haryana8.

31
st
May 2000: Notification of Government of Andhra Pradesh Rationalisation (sub-category)Act of Reservations Rules9.

5
th
November 2004: Extracts from the Supreme Court Judgment on Sub-Categorization10.

23
rd
December 2004: AP Government withdrawal orders of Rationalisation (Sub-category)Act of 200011.

5
th
October 2006: Withdrawal of sub-category-wise reservation by the Punjab Government12.

7
th
June 2007: Withdrawal of sub-category-wise reservation by the Government of Haryana13.

1
st
May 2008: Recommendations of Justice Usha Mehra Commission14.

Not dated:A Memorandum by the Association for Social Action regarding objections againstthe Justice Usha Mehra Commission Repor

No comments: