రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

National Seminar on the Dalit Movements and Literature

Dr. B.R. AMBEDKAR   STUDIES   CENTRE
(Sponsored by U.G.C.)
KAKATIYA UNIVERSITY,  WARANGAL – 506 009

CIRCULAR
Dear Sir/Madam,

Dr. B.R. Ambedkar Studies Centre, Kakatiya University, Warangal proposes to organize a two-day National Seminar on the Dalit Movements and Literature in Post-Ambedkar Era: Emerging Issues and Challenges sponsored by UGC, New Delhi on  5th & 6th of October, 2010
The following are the sub-themes of the Seminar:
                                                                                                                             
1.      Dalit literature and social transformation
2.      Nature of Dalit literature and Dalit Movements in the recent past
3.      Themes and narrative techniques of Dalit literature
4.      Dalit literature and society
5.      Impact of Dalit literature on Dalit Movements
6.      Role of Dalit Movements in social change
7.      Dalit Movements and its limitations
8.      Role of women in Dalit Movements and Dalit literature
9.      Dalit Movements for reservations in private sector
10.  Dalit Movements and Dalit literature in Andhra Pradesh
11.  Dalit Movements and Dalit literature problems and prospects
12.  Protest poetry of Dalits.
13.  Image of Dalits in Indian Fiction in English.
14.  Image of Dalits in Indian Fiction in English translation.
15.  Dalit literature vis-à-vis the apartheid Afro-American literature
           
            Participants are requested to write papers on any of the sub-themes or the general theme of the seminar. The list of sub-themes is only illustrative and not exhaustive. Therefore, participants can write papers on any theme of their choice relating it to the broad theme. The soft and hard copies of the papers should reach on or before 25th September 2010 to the Director. The participants who present papers on Dalit Literature in Andhrapradesh may write their papers in Telugu language. The research format of papers/articles should confirm to the MLA/APA style formatting. The participants, who present papers, will be paid to and fro traveling expenses as per the rules and accommodation will be provided to outstation delegates in the University Guest House.
About Warangal: Warangal city is situated in the heart of Telangana region of Andhra Pradesh. It was the capital of the Kakatiya rulers (11-14 centuries) and later it served as the headquarters of a Subha under the Asif Jahis of Hyderabad. Presently, it is a district headquarters spreading in three major urban centres (Warangal proper), Hanamkonda and Kazipet. It has two railway heads– Kazipet Jn. and Warangal Station (South Central). Kazipet Junction stands on the Kazipet-Vijayawada (Madras) section. Warangal is well connected by road too. Hyderabad, the nearest airport, is about 140 kms from Kazipet which is on the Delhi – Hyderabad railway line.    
            For further information please contact the Director of the Seminar Dr. B. Krishnaiah, on 0870 2438007 (o) or mobile 9298956428 or ambedkar_studiescentreku@yahoo.co.inOR  krishnavardhan18@gmail.com
                                                                       
                                                                                   
   (Dr. B. KRISHNAIAH)
             Director

No comments: