రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

Applications are invited for the Non-Teaching posts

Applications are invited from the qualified and eligible candidates in the prescribed form for the
following Non-Teaching posts -
1. Posts, Vacancies and Pay Structure:
Sl Category
No
Name Of The Post
Classification Pay Band AGP /
GP
Total
ST OBC PWD UR
1. Scientific Officer Group A Rs. 15600-39100 Rs. 5400 5 - 1 1^ 3
2. Curator – Archival Cell Group A Rs. 15600-39100 Rs. 5400 1 - - - 1
3. Junior Technical Officer Group B Rs. 9300-34800 Rs. 4600 4 - 1 - 3
4. Horticulturist Group B Rs. 9300-34800 Rs. 4600 1 - - - 1
5. Junior Engineer (Electrical) Group B Rs. 9300-34800 Rs. 4200 1 - 1 - -
6. Senior Assistant Group B Rs. 9300-34800 Rs. 4200 3 - 1 - 2
7. Junior Professional Assistant Group C Rs. 5200-20200 Rs. 2800 1 - - - 1
8. Junior Computer Operator Group C Rs. 5200-20200 Rs. 2800 1 - - - 1
9. Junior Horticulturist Group C Rs. 5200-20200 Rs. 2800 1 - - - 1
10. Technical Assistant Group C Rs. 5200-20200 Rs. 2800 5 - 1 - 4
11. Technical Assistant (History) Group C Rs. 5200-20200 Rs. 2800 1 - - - 1
12. Laboratory Technician Group C Rs. 5200-20200 Rs. 2800 1 - - - 1
13. Stenographer Group C Rs. 5200-20200 Rs. 2400 11 1 2 - 8
14. Mess Supervisor Group C Rs. 5200-20200 Rs. 2400 2 - 1 - 1
15. Junior Technician (Turner) Group C Rs. 5200-20200 Rs. 2000 1 - 1 - -
16. Junior Laboratory Assistant Group C Rs. 5200-20200 Rs. 2000 6 - 2 - 4
17. Junior Library Assistant Group C Rs. 5200-20200 Rs. 2000 2 - 1 - 1
18. Cook (Level –I) Group C Rs. 5200-20200 Rs. 2000 5 - 2 - 3
19. Junior Office Assistant Group C Rs. 5200-20200 Rs. 1900 19 1 - - 18
20. Driver (Level – I) Group C Rs. 5200-20200 Rs. 1900 3 - 1 - 2
21. Helper (Automobile) Group C Rs. 5200-20200 Rs. 1800 1 - - - 1
22. Hospital Attendant Group C Rs. 5200-20200 Rs. 1800 1 - - - 1
23. Laboratory Attendant Group C Rs. 5200-20200 Rs. 1800 4 - 1 - 3
24. Library Attendant Group C Rs. 5200-20200 Rs. 1800 3 - 1 - 2*
25. Research Assistant Group B Rs. 9300-34800 Rs. 4200 2 - - - 2@
26. Research Associate - Consolidated salary of Rs. 12,000 plus HRA 2@
27. Radio Station Coordinator - Consolidated salary of Rs. 25000/- p.m. 1**
ST=Scheduled Tribe; OBC=Other Backward Classes; PWD= Persons with Disabilities; UR=Unreserved
^Locomotor disability (Sl. No. 1)
* One post (UR) is tenure based up to 31.3.2012 sanctioned under C.S.S.E.I.P. (Sl. No. 24)
@Two posts are tenure based up to 31.3.2012 under C.S.S.E.I.P. (Sl. No. 25 & 26)
**Initially for a period of one year on contract basis. (Sl. No. 27)
for full details: see this page http://www.uohyd.ernet.in/admin/uploads/recruitment/NTS_Notification2010.pdf

1 comment:

mahender said...

నమస్కారం సర్ ,
చాల చక్కని వ్యాసం రాశారు. తులనాత్మక సౌందర్య శాస్త్ర విధ్యార్థులకు చాల పనికి వస్తుంది. రచనను కళగా ఎలా అస్వాధించాలో తెలిపారు..........
...మీ విద్యార్థి
మహేందర్
RGUKT
NUZVID