రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

avkf.org లో నా పుస్తకాలు


ప్రముఖ సాహిత్య సంస్థ మరియు గ్రంథ విక్రయ ఆన్ లైన్ సంస్థ http://avkf.org తమ వెబ్ సైట్ లో నా పుస్తక వివరాలను పెట్టింది. నా పుస్తకాల గురించి పేపర్ బ్యాక్ సమాచారం బాగా క్రోడీకరించి పెట్టారు.

No comments: