ఎం.ఏ.,తెలుగు తరగతులు ప్రారంభమయ్యాయి. నాల్గవ సెమిస్టర్ లో కొత్తగా Techniques of Writing a Thesis/Dissertation అనే కోర్సు ప్రవేశ పెట్టడం జరిగింది. దీనితో పాటు రెండవ సెమిస్టర్ విద్యార్ధులకు ‘‘ప్రవాసాంధ్ర సాహిత్యం-పరిచయం’’ అనే కోర్సుని కూడా డా.దార్ల వెంకటేశ్వరరావు బోధిస్తారు.

Seminars

Conferences, Seminars, Workshops, Symposiams : 80 
Seminars List PDF 

Papers Presented in Conferences, Seminars, Workshops, Symposia
S.L.
No
Title
Conference
Seminar
Organized
By
1.
“Influence of Dandora Movements
 on Telugu Literature” 
National Seminar on “ Dandora (MRPS)- Initiated Social Movements”
G.B.Panth Social Science Institute, Allahabad, U.P., at ICSR Mini Conference Hall, Osmania University, Hyderabad on 25 February 2015
2.
“ Kuvempu ‘Sudra tapasvi’, Tripuraneni ‘Sambuka vadha’
National Seminar on “Kuvempu Jeevitam-Rachanalu”,
Rastrakavi Kuvempu Pratisthana(Kuppali, Karnataka) and Potti Sreeramulu Telugu University, Hyderabad and Kannada University, Hampi at Hyderabad on 18-19 October 2014.
3.
“Noorella Telugu Kavitwam –Rupa Parinamam”
National Seminar on “Noorella Adhunika Telugu Kavitwam -Punarveekshana
Department of Telugu, and Centre for Classical Studies, University of Hyderabad,  on 30 – 31st July 2014.
4.
“Professor Kolakaluri Enoch Literary Criticism”
National Seminar on “Professor Kolakaluri Enoch’s Life and Literary Works”
Dalit Open University, Guntur, Andhra Pradesh held on 12-13th July 2014.
5.
“Telugu Dalit Literature: Methods and Trends in Shaping a Core Course”
National Seminar On “Can Dalit Literature be a Core/Compulsory Course in Literature Departments?”
Department of English, University of Hyderabad, on 3-4 April 2014.
6.
Literary Contribution of Dr.Nagappagari Sunder Raju”,
National Seminar on “Dalit-Bahujan Sahityam:Chintana, Samalochana,
Centre for  Dalit & Adivasi Studies and Translation, University of Hyderabad at School of Humanities Auditorium, University of Hyderabad, Hyderabad on 26 February 2015.
7.
“Parisodhakudiga Manavalli Ramakrishnakavi”
National Seminar on “Manavalli Ramakrishna Kavi Parisodhanalu-Samgra Visleshanalu
Department of Telugu, University of Hyderabad on 20-21st March 2014.
8.
Sri Dasu SriRamulu’s Life and his Works
National Seminar on “Sri Dasu SriRamulu’s Life and his Works
Department of Telugu, University of Hyderabad on 14th February 2014.
9.
“Gidugu Ramamurthi Bhasha, Sahityam, Samajika drukpatham”
National Seminar on “Sri Gidugu Ramamurthi’s Life and his Works
Department of Telugu, University of Hyderabad and Chitkala Vahini Sahiti, Samskrutika Samsta, on 04th October 2013
10.
Dalita Kavitwam: 
KalatatwaSastra
Adhyanapddati”
Inter National
Seminar on Gurajada
Department Of Telugu, UNIVERSITY OF MADRAS, Chennai – 600 005 & TELUGU AKADEMY, Hyderabad, A.P., On 14th & 15th March, 2012
11.
Dalita chriastava kathaa
Sahityam-Samaajika
Chaitanyam
National Seminar on
Social Awareness in Telugu Literature
Andhra Loyola College, Vijayawada from 22nd  July 2005 to 23rd July 2005.
12.
Telugu kavitvam maanava
sambandhaalu:
matru Bhavana
National Seminar on Sahityam:Maanava sambhandhalu-Viluvalu
Montessori Women’s Degree College, Vijayawada held on 13th August 2005.
13.
Ventaadina avamaanam
katha:Dalita
vaastavika jeevitham.
work shop–cum-National Seminar on Telugu-Malayalam short story translation
Department of Telugu & Orient Languages, Acharya Nagarjuna University, Guntur Combined organized with  UGC, Sahitya Akademi, New Delhi, during 03-04th October, 2005.
14.
Tolitaram Sahitya
Parisodhakuduga
Pingali Lakshmi kantham
National Seminar on The First Generation Researchers in Telugu
Department of Telugu, University of Hyderabad, Hyderabad during
 07-09th November, 2005.
15.
Dalita Sahityamlo Kulam-
Vargam: Sambuka
drikpatham
State Seminar on Sambuka literature in Telugu Literature
Smbuka smaraka sannaahaka committee , Guntur ,
on 1stApril 2005.
16.
Dlita Sahitya anth
Samgarshana:
Vargeekarana Sahityam
State Seminar on Different Trends in Telugu Dalit Literature
Press Club, Hyderabad,
on 30 th   November 2005.
17.
“Historical background of
Madiga literature ”
State Level  seminar on
An Overview of
Nagappagari
Sunder Raju’s Literature
Dalit Student
Union, Hyderabad.
22-07-2006
18.
“Reporting Methodss in
Biographical Sketch (Special
reference to Baaludishilpam)
State Level seminar on
An Overview of
 Kandukuri
 Ramesh Babu’
 Literature
Spruha Literary,
University of Hyderabad,
25-09-2006
19.
“Kalipatnam Ramarao’s
“Samkalpam(Story)-Theme
   and Technique”
National seminar on
Creative writing
Techniques of Telugu
Short Story,
Praja Sahiti, Hyderabad.
 22-10-2006
20.
“Telugu Katha: Dalita
Vaadhama(Dalit perspective
Of Telugu Short Story)
National seminar on
 Telugu kathaa
Sahityam:
Adhunika Drikpathaalu
Andhra Pradesh Cultural
Council, Govt. of A.P.,
And Jyotsna
 Kalapeetham,Hyd.,
 16,17 Nov.2006
21.
“Life Reflections of Dalits:
Special Reference to
S.C.Sub Caste Madiga”
National seminar
on Dalit Literature.
Bharatiya Dalit Sahitya
Academy New Delhi ,
 09-10-2007
22.
“Kulavritti Katha”:
Bhoutika Vaastathavikata”
National seminar on on
An Overview of
Prof.Kolakaluri
Enoch’s Literature.
Potti Sree Ramulu
Telugu University
18,19, Feb.2007
23.
“Feminist Approach in Muslim
Minority poetry”
National seminar on on
Women writers in
Telugu Literature.
Bandlamudi Hanumayamma,
Hindu
Mahila kalasala,
 guntur , 22-09-2007
24.
“Antarartha Ramayanam”
kavya viseshalu
National seminar on
Sreemadh
Ramayanam,
  Govt. Degree &
P.G College,
Bhadrachalam,
13 to15,Nov.2007
25.
 “Dr.Boyibheemanna’s
Ragavaasistham Natakam:
Prayogauchityam”
National seminar on
Boyi Bheemanna’s
Sahityam-Jaateeya
drukpatham
Department of Telugu,
Osmania University,
Hyderabad ,
02,03, April 2008.
26.
“Masterjee Sahityam:
Bahujan vaadam”
National seminar on
Dalita Kalamandali
Srusthinchina
Sahityam,
Kalarupalu-
Samajam pai vaati
Prabhaavam.
Potti Sree Ramulu
Telugu University,
Hyderabad. 27-07-2008.
27.
“Grameena Samskrutika pai
Prapancheekarna Prabhavam”
National seminar on
Telugu Kavitwam
pai
Prapancheekarana
Prabhaavam.
Department of Telugu,
University Of Hyderabad,
 24,25,Oct.2008 
28.
“Muslim Minority Sahityam-
 Maro choopu”
National seminar on
Telugu Minority
Literature.
 Sahitya Academy ,
Adikavi Nannayya
University & Manogna
Samskrutika Sahitya
 Samstha,
08,10, Dec.2008
29.
Panchamam Navala
dalita Udyamam
National Seminar
on Telugu Navala,
Kathanika:
Samajika Jeevita
 Chitrana.
Dept.of Telgu,
University of Hyderabad,
13th , 14th March ,2009.
30.
Prantiya Sahitya
Vimarsa
 National Semina on Telugu Sahitya Vimarsa : Neti Dhoranulu
Dept.of Telugu,
University of Hyderabad,
17th , 18th Sept, 2009
31.
Locating Madigas in Puranas
National Seminar on Theorizing the Margins and the others
CCL, University of Hyderabad,
 17th -19th
Feb., 2010
32.
17th 18th Centuries
Northern Andhra
Poets – Literary
Contribution- An Appraisal
National Seminar on
“17, 18th Centuries
 Telugu Literature –
 A  Review’’
Dept.of Telugu,
University of Hyderabad,
26th , 27th Feb. 2010
33.
Atadu Adavini
Jayinchadu
Navalikalo
Manavajeevitaanveshana
 tatvwam,
 National Seminar on
 “ Approaches to
 Translation: Indian
and South
Asian Perspectives,
Discourse in the
Translation of
 Kesavareddy’s atadu
 adavini
 jayinachadu and
G.V.Krishana Rao’
Keelubommalu”,
National Translation Mission,
Central
Institute of Indian Language,
Mysore & Department of
English,
 University
 of Hyderabad,
 8th , 9th March ,2010
34.
Girijana Kathalu –
Samajika Visleshana’’
 National Seminar on
 “ Janapada Girijana
 Moukhika Sahityam –
Charitraka
Avasyakata.”
Janapada Girijana
Vignana Peetham,
Potti Sree Ramulu
Telugu University,
Warangal, 13th, 14th
March 2010.
35.
“Prof.Kolakaluri Enoch’s
Novel Samata:
An aesthetic Approach”
State Seminar on
“ A Critical Study on Literary works of Prof.Kolakaluri Enoch.”
Manasa Art Theatre,
Tyagarayagana Sabha,
Hyderabad,  25th  May 2010.
36.
Pracheena bhashaga telugu:
 lekhana samasyalu
National Seminar on Telugu pracheena Bhasa Hoda
Sri Padmavathi Mahila
Viswa vidyalayam,
Tirupati, 29th, 30th Sept. 2010
37.
Sri Sri kavitwam –
Vimarsanamsalu
 National Seminar on
 Satabdi rachayitalu –
Samkaleena Sahityam
Department of Telugu,
 Chundi RanganayaKulu college,
Chilakaluri pet,Gunture, A.P.,
30 Sept, 1st Oct, 2010
38.
Dalita kavitwam:
Nutana
Padakalpanala
adhyayana paddatulu
National Seminar on
 “In Post –
Ambedkar Era:
Emerging Issues and
challenges”
Kakatiya University,
Warangal,
05th , 06th  Oct,2010
39.
Prof. Enoch kathallo
Vastu Vaividyam
National Seminar on
“ Prof.Kolakaluri
Enock Sahityam-
Samajika Drukpatham.”
Department of Telugu,
OsmaniaUniversity,
Hyderabad
2nd, 3rd, Dec,2010
40.
Telugu diaspora Sahityam-
Oka parichayam
National Seminar on
“Telugu bhasa,
Sahityam,
Patrikarachana.”
Department of Telugu,
Andhra University,
Waltair, 9th , 10th Feb, 2011
41.
Boyi bheemanna Sahityam –
Ambedkar Drikpatham
National Seminar on
“Satajayanti
Sahitee Murtulu”
Department of Telugu,
Silver Jublee Govt college,
 Karnool & Dravidian
 University,Kuppam  at Karnool,
18th , 19th ,Feb,2011

42.
Jambavapuranam-
Parisodhanatmaka
Drukpatham‘’
National Seminar on “Mr.Banala Sambaiah’s Adi Jambavapuranam Burrakatha Performance & Making a DVD. ”
Sadbhavana Dalit
Welfare Society,
 Kolakaluru, Gunture,
A.P.,15th March 2011.
43.
Maladasari katha –
Sri krishna deva
Rayala Bhakti tatwam
National  Seminar on
“Sri Krishna Devarayala Sahiti Vaibhavam.”
Department of Telugu,
 Sri Padmavathi
 Mahila Viswavidyalayam,
Tirupati, 18th , 19th March,2011
44.
Telugu Mandalika
Navalalu
State Seminar on
“ Navala Sahitee Samaalochana.”
A.P.State Cultural
Counsil and Cultural
Department of Andhra Pradesh,
on 14May 2011 held at Ravidra Bharathi, Hyderabad,
45.
Telugulo Punarmulyankana
Vimarsa
National Seminar on “Telugu Sahitya Vimarsa- Charitraka, Saiddhantika Vilseshana.”
Department of Telugu,
Yogi Vemana University,
Kadapa and Sahitya
Akademi, Bangalore,
on 26th and 27th August 2011. 
46.
Phirdousi Kaavyam –
jashuva drukpatham’
State Level Seminar on
“ Joshuva Sahityam- Samajika drukpatham.”
Ravindra Bharati,
Hyderabad on 24 August 2011,
organised by Joshuva
Sahitya Akademi, Hyderabad.
47.
Telugu  KalatatwaSastram –
 Anuvadala Sameeksha
National Seminar on “  Telugulo anuvadalu – Sameeksha.”
Department of Telugu,
University of Hyderabad,
collobaration with CIIL,
Mysore, on 9th to 11thSept.2011
48.
Annamayya Sahityam –
Dalita Drukpatham”
National Seminar on “ Annamayya Samkeertanalu: Sahityam, Sangeetham, Natyam.”
Dept of Telugu, Dept of Dance,
University of Hyderabad
with collaboration with
Annamacharya Project of Tirumala Tirupati Devastanam, 
tirupathi, on 24-26th January, 2012.
49.
Ennela Navvu Novel :
 Reflection of Yanadi’s
Culture”
State Level Work Shop on
 “ Ennela Navvu: Exploing Dimentions of Exclusions.”
Centre for Study of Exclusion
and Inclusion Policy,
University of Hyderabad
on 24 Feb2012.
50.
Dalita Kavitwam: 
KalatatwaSastra
Adhyanapddati”
Inter National Seminar on “Post Modern Trends In Telugu Poetry.”
Department Of Telugu,
UNIVERSITY OF MADRAS,
 Chennai – 600 005 &
 TELUGU AKADEMY,
Hyderabad, A.P.,
On 14th & 15th March, 2012,
51.
“Kusuma Dharmanna Kavi
Rachanalu, Jateeyodhyamam,
 Jaateeya Samagrata”
National Seminar on “The Role of Languages ( Hindi & Telugu)”
Department of Languages,
conducted by Madras
Christian College
(Autonomous)  Chennai,
Tambaram, Tamilnadu.
 On 16th March 2012.
52.
“Samskaranodhyama
rukpatha-stree vidya:
Bandaru Acchamamba
Rachanallo Stree
Chaitanyam”
National Seminar on “Social Reform & Education, A Tool Of Women Empowrment – Some Reflections.”
Dept of History, Sree Kandukuri
Veeresalingam Theistic
College, Rajahmundry,
in Collaboration with District Women Development &
Chiled Welfare Dept.,
Kakinada, On 18th & 19th March, 2012,
53.
“Socio-Religious, Cultural
reflections of Madigas in the 19th
and 20th Centuries Telugu Literature”
National Seminar on “Socio-Religious And Cultural Responses Of India To The Colonial Rule In The 19th & The Early 20th Century”
Vijayawada, conducted Andhra Loyola College (Autonomous) Sponsored by the ICHR, New Delhi, on 17th and 18th August 2012.
54.
‘Aadi andhrudu- Dalita Soundaryam”
National Seminar on Dalit Literature in Telugu
Sri Padmavati Mahila Viswavidyalayam (Women’s University), Collaboration with CIIL, Mysore on 29th August 2012.
55.
“Telugu Sahityam lo
Madiga rukpath-
Netikee konasagutunna
Samskrutika Aadhipatyam”
National Symposium on               “Telugu Literature : Contemporary Politics, Socio-Economic Movements”
Council for Social Development (Southern Regional Centre,) An Autonomous research institute supported by Indian Council for Social Science Research),  Hyderabad, on 31st August 2012.
56.
“ Desi Sahityam- Parisodhana”
National Seminar on “ Telugulo Desi Sahityam- Vividha Paarshvaalu”
Department of Telugu, University of Hyderabad & Telugu Academy, Hyderabad, on 13th & 14th  September 2012.
57.
“ Gurajada Kavitwam- Samskarana Drukpatham”
State Level Seminar on “ Gurajada Jeevita Drukpatham-Sahityam”
Department of Telugu, Kakatiya University, Ministry of Cultural Affairs & A.P., Govt., Telugu Academy, Hyderabad., on 15th September 2012.
58.
‘ Dalita Vada patrikalu-
Dalita Chaitanyam”
Natinal Seminar on “ Bharatiya Dalita Sahityam-Dalit Culture”
Potti Sreeramulu Telugu University, Hyderabad sponsored by Central Institute of Indian Languages, Mysore, held on 29-31st October,2012.
59.
“ Vimarsa Rangamlo Adhunika
Telugu Bhasa Vikasam”
National Seminar on “ Adhunika Telugu Bhasa Vikasam”
Department of Telugu, University of Hyderabad, Sponsored by Suthern Regional Language Centre, Central Institute of Indian Languages, Mysore, held on 2-3rd November 2012.
60.
“ Antarjalamlo pilla
patrikalu”
National Seminar on           “ Telugulo Bala Sahityam- Vividha Prakriyalu”
Department of Telugu, University of Hyderabad & Central Institute of Indian Languages, Mysore, held on 3rd December, 2012
61.
“Kulapuranala Adhyana
Paddhati-Jambavapuranam”
National Seminar on “Janapada kalalu-Vrutti Puraanaalu
Hyderabad, jointly conducted by English and Foreign Languages University,Cultural Department, Andhra Pradesh, Osmania University,  on 31stDecember 2013 and 1st January, 2014.
62.
‘Tribal Life in Telugu
Fiction:  Comparative
Perspectives in Kesava
Reddy’s Chivari
Gudise and Yekula
Venkateshwarlu’s
Yennela Navvu.
National Seminar on “Contesting Tribal Subalternity : Social and Economic Challenges in India”
Hyderabad, conducted by Centre for Comparative Literature, University of Hyderabad, on  29-30 July, 2013.
63.
“Gidugu Ramamurthi
Bhasha, Sahityam,
Samajika rukpatham”
National Seminar on “Sri Gidugu Ramamurthi’s Life and his Works”
Hyderabad, Jointly conducted by Department of Telugu, University of Hyderabad and Chitkala Vahini Sahiti, Samskrutika Samsta, on 04th October 2013.
64.
“Vimasrsakudiga Acharya
 N.S.Raju”
National Seminar on “Prof.N.S.Raju’s Life and his Works”
Department of Telugu, University of Hyderabad on 1st November 2013.
65.
“Professor Kolakaluri
Enoch Literary Criticism”
National Seminar on “Professor Kolakaluri Enoch’s Life and Literary Works”
Dalit Open University, Guntur, Andhra Pradesh held on 12-13th July 2014.
66.
“Literary Contribution of
 Dr.Nagappagari Sunder
Raju”,
National Symposium on “Dalit-Bahujanam Sahityam:Chintana, Samalochana,
School of Humanities Auditorium, University of Hyderabad, Hyderabad on 26 February 2015.
67.
“Influence of Dandora
Movements on Telugu
Literature”
National Seminar on          “ Dandora (MRPS)- Initiated Social Movements”
ICSR Mini Conference Hall, Osmania University, Hyderabad on 25 February 2015.
68.
“Oral Epics – Performing
 Art Forms – Jambapuranam
International Conference on “Oral Epics – Performing Art Forms – Ballads of South Asia
Osmania University, Hyderabad on 23 and 24 March 2014 at Hyderabad.
69.
“Evolution of Telugu
Dalit Poetry”
National Seminar on “Kannada-Telugu Dalit Literature”
Depart of Kannada, Osmania University, Dr.B.J.Rstudies, Research & Extension Centre, University of Mysore & Dalit Studies Centre, Hyderabad   held on 07th  July 2015.
70.
“ Telugu Dalit Literature:
Current Issues”
State seminar on “Telugu Dalit Literature: Current Issues”
University of Hyderabad, conducted by ASA, University of Hyderabad, Hyderabad held on 4th September 2015. 
71.
Telugulo Sahitya Charitralu-
Arudra Samgra Andhra
Sahityam
National Seminar on Classical Telugu Language & Literature
Dept. of Telugu, Andhra University, Waltair, A.P
On 29-30th April, 2011
72.
Telugu Kavitwamlo laghukavita
National Seminar on Telugu Marga- Desi Sahityalu
Dept. of Telugu, Andhra University, Waltair, A.P
On 29-30th June, 2011
73.
Sankarambadi Sundarachari
Sahityam – Oka Vihanga
Veekshanam
National Seminar on
Sankarambadi Sundarachari
Sahityam
Dept.Telugu,
University of Madras,
Chennai, T.M on 8th October 2014
74.
Namdev dassal
National Conference Dalit & Adivasi Literature and Art
 Centre for Dalit and Adivasi Studies and Translation, University of Hyderabad
On 2-3 May 2013
75.
Evolution of Telugu Dalit Poetry
National Seminar on “Kannada-Telugu Dalit Literature”
Jointly Organized by Department of Kannada, Osmania University, Dr.Babu Jagajjeevanram Studies, Research & Extension Centre, University of Mysore and Dalit Studies Centre, Hyderabad, 7th  July 2015.
76.
Munivahanudu Nataka Silpam-Samajikamsalu
National Seminar on “Telugu Nataka Sahityam- Samajikaprayojanam”
Department of Telugu, University of Madras, held on 30-31 March 2016.
77.
Telugu Dalit Sahityam Samsrutikaramgalu: Bhavisyattu Savallu
National Seminar on Dalit Sahityam Samsrutikaramgalu: Tatwika Samgarshana-Marganveshana”
Centre for Dalit, Adivasi and Translation Centre, University of Hyderabad, Hyderabad held on 19-20 th March 2016.

78.
Telugu Sahitya Parinamam-Samajika Drukpatham, Special reference to Telugu Diaspora Literature)
One Week Work Shop on “Pracheena Telugu Sahityam –Parinama Vikasam”
Centre for Classical Literature, Telugu, University of Hyderabad, held on 8th to 12th March 2016, University of Hyderabad.

79.
“ Kula, Matha Samajam- Sahana Samskruthika
National Seminar on “Sahana, Asahana Bhavanalu-Charitraka, Samskruthika Parinamalu, Prabhavalu”
Osmania University, M.V.R.Hall, Andhra Mahila Sabha Campus, Hyderabad, Conducted by Prajaswamika Rachayitrula Vedika, Hyderabad collaboration with Indian Council of Social Science Research (ICSSR, New Delhi), on 13th -14th February 2016., Hyderabad.
80.
Telugu Dalit Literature: Issues
University Level Seminar on “Telugu Dalit Literature: Issues”
1.        conducted by Ambedkar Students’ Association, University of Hyderabad, Hyderabad held on 4th September 2015. No comments: