రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

Invitation for UGC ENRICHMENT PROGRAMME

UGC ENRICHMENT PROGRAMME
Remedial Coaching: Spoken English and Grammar for SC, ST, OBC (Non-Creamy Layer) and Minority Students
University of Hyderabad
PROGRAMME
Date: 09-08-2017 Time: 5:30 p.m. Venue: School of Humanities
Chair: Vice- Chancellor
(Chairperson, UGC Enrichment Programme, UoH)
Chief Guest: Dr. R.S. Praveen Kumar IPS
Secretary, Telangana State Social Welfare Residential Educational Institutes Society (TSSWREIS)
Guests of Honour: Pro-Vice Chancellor
University of Hyderabad
Prof. Vasuki Belavadi
Chief Warden, University of Hyderabad
Prof. Debashis Acharya
Dean, Students Welfare, University of Hyderabad
Special Invitees
Prof. Darla Venkateshwara Rao
Deputy DSW-I, University of Hyderabad
Prof. G. Padmaja
Deputy DSW-II, University of Hyderabad
Dr. B. Nageshwara Rao
Coordinator, JRF/NET Coaching, University of Hyderabad
Dr. B.Krishnaiah
Coordinator, Entry into Service Coaching, University of Hyderabad
UGC ENRICHMENT PROGRAMME
Dr. J.Bheemaiah
Programme Coordinator

No comments: