రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

Project submission model

Logo
CERTIFICATE
This is to certify that the Project work entitled……………………………., as part of the course No. TL 580 Techniques of Writing a Thesis/Dissertation for M.A. (Telugu) bearing Reg. No…………… has been carried out with my support and guidance in partial fulfillment of his/her M.A (Telugu) programme from Department of Telugu, School of Humanities, University of Hyderabad, Gachibowli, Hyderabad, T.S., India.
         
Dr. Darla VenkateswaraRao
                                                                    Course Instructor
Department of Telugu,
School of Humanities,
University of Hyderabad
Hyderabad. India


Head, Department of Telugu


_________________________________________________________________________________


Logo
DECLARATION
I,…………………………….……….hereby declare that this Project entitled ………………………………….…………………… submitted by me under the guidance  of  Dr. Darla VenkateswaraRao is a bonafide project work.  I also declare that it has not been submitted previously in part or in full to this University or any other University or Institution for the award of any degree or diploma.

                                                                                XXXXXXXXX                           
Regd. No. XXXXXXX

Date:       


_________________________________________________________________________________Title………………………………………………………………………

Project work submitted to the University of Hyderabad in partial fulfilment of the Course of No. TL 580 Techniques of Writing a Thesis/Dissertation
in
M.A.,Telugu
By
Student name………………………..
Reg.no …………………………..


Logo
Department of Telugu
School of Humanities
University of Hyderabad
Hyderabad, India, T.S
28 April 2017


_______________________________________________________________________________


Title…………………………………………………………………………..

(ఎం. ఏ., తెలుగు పాఠ్యాంశంTL 580 Techniques of Writing a Thesis/Dissertationలో భాగంగా తెలుగుశాఖ, హైదరాబాదు విశ్వవిద్యాలయం వారికి సమర్పిస్తున్న ప్రాజెక్టు )
విద్యార్థి పేరు .....................................
Reg.No ..............................


 Logo
తెలుగు శాఖ,
మానవీయశాస్త్రాల విభాగం,
హైదరాబాదు విశ్వవిద్యాలయం
 హైదరాబాదు-500 046
తెలంగాణ రాష్ట్రం
తేది: 28 ఏప్రిల్ 2017
No comments: