రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

You know what is meant by word *'Sir'*..?

You call everybody by title *'Sir'*. You know what is meant by word *'Sir'*..? *'Slave I Remain (SIR)*' The British during their rule wanted all Indians to address them as *'Sir'*. Even after 69 years of independence, we still keep calling everyone *'Sir'*. Even American President is addressed 'Mr. President', not 'Sir' .
MANY PEOPLE DO NOT KNOW THE REAL MEANING OF THE WORD AND THINK IT IS AN ADDRESS WITH RESPECT.

No comments: