రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

seminar titled "Prachina Telugu Sahitya Charitra" (History of Telugu Literature)

A seminar titled "Prachina Telugu Sahitya Charitra" (History of Telugu Literature) was organized on 1 November, 2015 at the College for Integrated Studies, University of Hyderabad.
The objective of this seminar was to make the students aware of the importance of learning ancient Telugu history and as a platform to learn valuable things like how a seminar is conducted, how to present in the seminar and also to avoid stage fear. It is conducted and coordinated by Dr. Mallegoda GangaPrasad.
Dr. Darla Venkateswara Rao as a Chief Guest 
Students 

No comments: