రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

University of Hyderabad Admission Notification for 2013-14

.


Alternatively, students can simply log on to: http://acad.uohyd.ernet.in/notifications.html  to get access to all information pertaining to admissions.
Important Dates Regarding Admission 2013-14
Downloading of prospectus and submitting online application form the University website and last date for payment of entrance examination fee: 21-12-2012 to 21-01-2013
Last date for completing the online application and also receipt of the hard copy by the University: 24-01-2012
Downloading of Hall Tickets from: 14-02-2013
Entrance Exam Dates: 21/02/2013 – 26/02/2013

No comments: