రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

General Instructions for UGC, NET june 24, 2012

  1. use black or blue ball point pen for OMR sheet

 
1.
The UGC-NET will be conducted in objective mode from June 2012 onwards. The Test will consist of three papers. All the three papers will consist of only objective type questions and will be held on the day of Examination in two separate sessions as under:
 
         
Session Paper Number of Questions Marks Duration
First I 60 out of which 50 questions are to be attempted 50x2 = 100 1¼ Hours (09.30 a.m. to 10.45 a.m.)
First II 50 questions all of which are compulsory 50x2 = 100 1¼ Hours (10.45 a.m. to 12.00 Noon.)
Second III 75 questions all of which are compulsory 75x2 = 150 2½ Hours (01.30 p.m. to 04.00 p.m.)
   
2.
The candidates are required to obtain minimum marks separately in Paper-I, Paper-II and Paper-III as given below:
 
       
Category
Minimum marks (%) to be obtained
Paper-I
Paper-II
Paper-III
General
40 (40%)
40 (40%)
75 (50%)
OBC (Non-creamy layer)
35 (35%)
35 (35%)
67.5 (45%) rounded off to 68
PH/VH/SC/ST
35 (35%)
35 (35%)
60 (40%)
   
 
Only such candidates who obtain the minimum required marks in each Paper, separately, as mentioned above, will be considered for final preparation of result.
However, the final qualifying criteria for Junior Research Fellowship (JRF) and eligibility for Lectureship shall be decided by UGC before declaration of result.
   
3.
The syllabus of Paper-I, Paper-II and Paper-III will remain the same.
   
4.
The candidates will be allowed to carry the carbon printout of OMR Response Sheets with them on conclusion of the examination.
   
5.
There will be no negative marking.

No comments: