రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

Darla Annual Report-2007-08


Darla Annual Report-2007-08

Annual Report 2007-08
(01-04-2007 to 31-03-2008)
Dr. Darla Venkateswara Rao,
Sr. Lecturer, Dept.of Telugu,
University of Hyderabad.
National Seminars:
1. Submitted a paper on Feminist approach in Muslim minority Literature in UGC,National seminar on Women writers in Telugu Literature, held atBandlamudi Hanumayamma Hindu Mahila Degree Kalasala, Guntur, on22nd September 2007.
2. Submitted a paper on Antaratha Ramayanam in the UGC National Seminar on Sreemadh Ramayanam held at Govt. Degree & P.G. College, Badhrachalam on 15th November 2007.
3. Presented a paper on Life Reflections of Dalits: Special reference to S.Csub caste Madiga in the National seminar on Dalit Literature held at New Delhi, conducted by Bharatiya Dalit Sahitya Academy, New Delhi on December 9th &10th 2007.
Research Publications:
1. Published an article on Prof.kolakalluri Enoch’s short story kulavrutti katha :Bhoutika Vaastavikata in may 2007, www.prajakala.org , online magazine.
2. Published an article on Muslim Minority Kavithvamlo streevaadadrukptham , Hyderabad Mirror Daily Literary Supplement on Dec.02nd2007,( Page No:06), and also published in UGC National seminar special issue, published by Dept.of.Telugu, Bandlamudi Hanumayamma Hindu Mahila Degree Kalasala, Guntur, A.P., Page No :74-76.
3. Published an article on Samagra Andhra Sahitya Charitra: ArudraVilakshna Drukptham, Prasthnam Monthly magazine, Dec.2007 , PageNo :36-39.
4. Published an article on Mallavarapu John Kavithvamlo Maadhuryam,Vangmayi, Quarterly Magazine, July-Sep, 2007, Page No 46-51.
5. Published an article on Prof. Kolakulari Enoch’s short story kulavruttikulanirmoolana chaitanyaniki taatvika anvayam. The Hyderabad MirrorDaily Literary Supplement, January 27, 2008, page No: 6.
6. Published an article on “D.Kameswari’s Novel Manasuna manasai” –Stree Purusha Sambandaalalo aarthika aadhipatyam , The HyderabadMirror (Sunday Literary Supplement) March 16, 2008, Page No: 6&March 23,2008, Page No:06.
7. Published an Article on Dalita Samasyalapai Prajasahithi Drukpadham, Prajasahiti, 300th Edition Special Issue, January 2008, page No: 108-113.
8. Published two poems in the International Magazine Lit- crit India, an international Journal of Literature, arts & Culture. Volume V, Numbers 5&6, spring/ summer, 2007, page: 58 -59. Translated by Dr. D.Murali Manohar.
9. Published a book review on Dr.G.V.Ratnakar’s Telugu Translated book Ambedkar dinacharya, in bahujanakeratalu monthly magazine, April, 2007,page: 22.
10. Published an article on Prof.Betavolu Ramabrahmam;s book Vyaasapeethika , 29 September 2007 www.thatstelugu.oneindia.com
Awards-Honours:
1. Dr.B.R.Ambedkar fellowship award -2007, 9th &10th Dec.2007, Awardedby Bharatiya Dalita Sahitya Academy, New Delhi
Lectures:
2. Two lectures delivered for Distance Education Students of P.G.Diploma
3. in Mass Communication & Translation Techniques in Telugu at Centrefor Distance Education, University of Hyderabad, Hyderabad in themonth of November 2007.
4. A lecture delivered on Gurram Joshua’s literary approach at Universityof Hyderabad held on 28th September 2007, Conducted by Dalit Students Union, University of Hyderabad, Hyderabad.
5. A Lecture delivered on Kasula Paratap Reddy’s short stories Yellamma, itara kathalu, at
Pravaha literary Organization, Hyderabad on 13 October 2007
Course Material Preparation:
1. Contributed two units on Reporting Methods: Language, MC&TT-412for student pursuing P.G Diploma in mass communication in translation techniques in Telugu from C.D.E, (Centre for Distance Education, University of Hyderabad, Hyderabad, Page No: 01-16 & 40-52.

No comments: