ఎం.ఏ., తెలుగు End Semester Examinations పూర్తయ్యాయి.ప్రస్తుతం విద్యార్థులకు డిసెంబరు, 30 వరకు సెలవులు ప్రకటించారు.