రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

అనువాదం పై జాతీయ సదస్సు

మూడు రోజుల పాటు (8,9,10 తేదీలలో) తెలుగు శాఖ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాదు విశ్వవిద్యాలయం లో తెలుగులో అనువాదాలు - సమీక్ష అనె అంశం పై జాతీయ సదస్సు జరుగుతుంది.  డా.డి.విజయ లక్ష్మి గారు  సదస్సు కోర్డినేటర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు
.

No comments: