రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

EMPLOYMENT NOTICATION (hcu)

University of Hyderabad Employment Notification No. UH/P-1/A3/Rectt'2008(l) dt.28-4-2008.
UNIVERSITY OF HYDERABAD
P.O Central University Campus, Gachibowli, Hyderabad - 500046(A.P),India.
(A Central University established by an Act of Parliament)
EMPLOYMENT NOTICATION NO.UH/P-1/A3/Rectt-2008(1) Dt. 28-4-2008.
The University invites applications from eligible candidates for the following positions in the
University:Vacant Positions No. of Posts
Professors 18
Readers 27
Lecturers 25
Registrar 1
Controller of Exams. 1
Director, Centre for
Distance Education1
Co-ordinator ofResearch1
Reservations exist for SC/ST/OBC/PH categories as per the UGC/University norms.
For complete details of posts (including reserved posts), on-line application

(to be filled on-line, i.e.,
through computer only),

qualifications, specializations of posts, pay scales etc., please visit the
Website: http://172.16.8.8/uhpone - For access from Within the University campus.
http://218.248.14.88/uhpone - For access from OUtside the University campus.
Note: As the Application for the post concerned should be filled 'online', there is no
provision to fill or to sell Application form separately.
Last date for filling the application form 'online' by the applicant and submission of hard copy
of the same (printed and signed application) to the University: May 319 2008.
Hyderabad, AJP., India
Dt: 28-4-2008.


REGISTRAR

No comments: