రాజశేఖరచరిత్ర నవల: వివిధ దృక్కోణాలు (విద్యార్థి సదస్సు సంచిక, 2015-16 బ్యాచ్) వెలువడింది. ముద్రిత ప్రతి కావలసిన వారు సహసంపాదకురాలు, పరిశోధక విద్యార్థిని సడ్మెక లలితను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే, e-bookని https://archive.org/details/RajasekharaCharitraStudentsSeminarEBook అనే వెబ్ సైట్ నుండి ఫ్రీగా డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

Honorary Doctorate Degrees

University of Hyderabad to
AwardHonorary Doctorate Degrees

The University of Hyderabad will be awarding the Honorary DoctorateDegrees to the following eminent personalities during its TenthConvocation to be held on 31st July 2007 at 11 am at the HyderabadInternational Convention Centre.
• Professor Nataraja Ramakrishna - for contribution to the field of AndhraNatyam.
• Professor Namwar Singh - for contribution to the field of Hindi Literature•
Professor Gopi Chand Narang - for contribution to the field of UrduLiterature.

No comments: